window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Udlæg og trangsbeneficium

Målet med fogedmødet er at få udlæg og dermed sikkerhed for dit tilgodehavende. Du kan ikke få udlæg i hvad som helst. Supplerende til denne artikel har jeg lavet en kort video om princippet, som du kan se her:

Er din skyldner forbruger eller ejer af en enkeltmandsvirksomhed, har han jf. retsplejelovens §509 ret til aktiver, der gør ham i stand til at opretholde en vis levestandard. Dette princip kaldes for trangsbeneficium.

  • §509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, jf. dog stk. 2.
  • Stk. 2. En andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart i et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab omfattet af kapitel III i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der er forbundet med brugsret til en bolig, kan kun undtages fra udlæg i medfør af stk. 1, hvis boligen efter sin størrelse og indretning alene opfylder de sædvanlige krav til en beskeden bolig, der under hensyn til skyldneren og hans husstand med rimelighed kan stilles, og aktivet ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig.
  • Stk. 3. Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse.
  • Stk. 4. Skyldneren kan ikke gyldigt give samtykke til udlæg i de i stk. 1 og 3 nævnte aktiver.

Ovenstående betyder, at du som regel ikke kan tage udlæg i fx en sofa, en seng, et tv eller husholdningsmaskiner. Undtagelsen er, hvis genstanden har en høj værdi som fx en designersofa.

I mange virksomheder vil banken eller anden långiver have et såkaldt virksomhedspant. Virksomhedspantet beskytter ikke mod, at du kan få udlæg i aktiver, der er omfattet af virksomhedspantet. Du skal blot senest tre dage efter, udlægget er gjort gøre panthaveren opmærksom på, at du har fået udlæg. Eksempelvis kan du få pant i en maskine, selvom denne er omfattet i bankens virksomhedspant. Du skal dog senest tre dage efter, du har fået pant i maskinen gøre banken opmærksom på, at du har fået denne pant.

Du kan læse mere om reglerne her

Relaterede artikler: 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Relaterede artikler

Likvido har allerede hjulpet
over 1.000 virksomheder med
at inddrive +100 mio kr.

Mød Likvido

Kom i gang med Likvido

Skab en bedre oplevelse for dine kunder og færre bekymringer for dig.
Opret dig gratis på få minutter.