(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89684244");

Handelsbetingelser Likvido ApS

 1. Aftalens partner
  1. Aftalen er indgået mellem:
   Likvido ApS
   CVR: 39270765
   Frederikssundsvej 62, Baghuset, 1. + 2. sal,
   2400 København NV
   Herefter benævnt “Likvido“
   og kreditor (herefter benævnt“klienten”). Klientens kunder / debitorer benævnes i det følgende ”debitorer”.
   Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, er disse betingelser gældende så snart klienten opretter en konto på Likvido.
  2. Disse betingelser er gældende pr. d. 18.06.2020.
 2. Formål
  1. Likvido er en software-virksomhed som har udviklet en elektronisk faktura-, rykker- og inkasso-løsning benævnt. Likvido er autoriseret inkassobureau under tilsyn af Rigspolitiet.
  2. Formålet med dette samarbejde er at klienten ønsker at benytte Likvidos systemer og services til at optimere sin debitorstyring. Med en profil på Likvido har klienten ret, men ikke pligt til at benytte alle Likvidos services, herunder:
   1. Kreditvurdering: Klienten kan indhente en kreditvurdering af alle virksomheder i Danmark som har aflagt minimum ét årsregnskab. Dette udbydes i samarbejde med Risika A/S.
   2. Fakturaservice: Klienten opretter en faktura i eget regnskabsprogram Likvido står for udsendelsen, varetager betaling direkte fra kunden og afregner dagligt til klienten.
   3. Rykkerservice: Likvido udsender remindere og påmindelser til klientens kunder ved udeblivende betaling.
   4. Inkassoservice: Likvido overtager kommunikationen med klientens kunder og gennemfører udenretlig inkassoproces.
   5. Retlig inkasso: Efter klientens specifikke godkendelse starter Likvido en retslig inddrivelse via Fogedretten.
  3. Klienten kan til enhver tid via sin profil på Likvido rette indstillingerne for hvilke af Likvidos services klienten ønsker at benytte. Såfremt Klienten tilvælger nye ydelser eller ændrer opsætningen, vil de til enhver tid gældende priser og vilkår på /handelsbetingelser/ gælde, med mindre andet er aftalt skriftligt med Likvido.
 3. Abonnementstyper
  1. Prisen for at benytte Likvido afhænger af det antal fordringer (bilag) klienten ønsker at udsende via Likvido pr. måned. En fordring er defineret som en faktura som udsendes via Likvido. En faktura som ikke betales til tiden, og derfor bliver til en påmindelse, rykker og inkassosag tæller stadig kun som én fordring.
  2. Klienten kan vælge mellem følgende abonnementer:
   1. UDEN abonnement (Pay-as-you-go): 25 DKK pr. fordring.
   2. PRO abonnement: kr. 1500 DKK pr. md.(årlig betaling) eller kr. 2000 DKK pr. md.(kvartalsvis betaling). Maks. 150 fordringer pr. md.
   3. ENTERPRISE abonnement: Pris aftales efter behov. Intet maks. på antal fordringer.
  3. Etableringsgebyr og pris for træning/integrationer aftales på individuelt niveau. Med mindre andet er aftalt er etableringsomkostninger ved vores Pro abonnement 10.000 DKK.
  4. Klienter uden forudgående aftale oprettes altid uden abonnement og betaler derfor pr. oprettet fordring. Klienten kan til enhver tid opgradere til PRP, eller ENTERPRISE.
  5. Aftaleperioden for PRO og ENTERPRISE abonnementer fornyes automatisk efter udløb af den ellers aftalte periode og kan opsiges uden binding.
  6. Klienter uden abonnement betaler intet gebyr for oprettelse af inkassosager.
  7. Abonnement Prisen er ekskl. moms.
 4. Transaktionsomkostninger
  1. Udover abonnementet, betaler klienten en række omkostninger pr. transaktion.
  2. Transaktionsomkostningerne er afhængige af hvilket abonnement klienten har valgt.
   Uden abonnement PRO ENTERPRISE
   (med mindre andet er aftalt)
   Kortbetaling (europæisk udstedte kort) 2% + 1,8 DKK 1,4% + 1,8 DKK 1,2% + 1,8 DKK
   Kortbetaling (ikke europæisk udstedte kort) 2,9% + 2 DKK 2,9% + 2 DKK 2,9% + 2 DKK
   Pris pr. udsendelse af brev 25 DKK 20 DKK 15 DKK
   Pris pr. EAN udsendelse 5 DKK 0 DKK 0 DKK
  3. Transaktionsomkostningerne er eksklusive moms.
 5. Gebyrer og renter
  1. Alle rykkergebyrer og renter som pga. forsinket betaling pålægges debitor tilfalder ved betaling Likvido. Dette gælder såvel i rykker- og inkassoprocessen, og uanset om gebyret er pålagt før sagen er overdraget til Likvido, eller om det er Likvido som har pålagt gebyret.
  2. Likvido forbeholder sig ret til at opkræve gebyr og renter hos debitor ved udeblivende betaling.Udebliver betalingen af gebyret fortsat, opkræves gebyret i rykkerproceduren ikke hos Klienten.
  3. Alle øvrige tilkendte inkassoomkostninger under udenretlig, såvel som retlig inkassoforløb, tilfalder Likvido ved betaling.
  4. Ved akkordering af en fordring afregnes Likvidos sagsomkostninger ved indbetaling, med mindre andet er aftalt.
 6. Betalinger og håndtering af klientens midler
  1. Likvido agerer som betalingsagent på vegne af klienten. Ved at benytte Likvido giver klienten således Likvido fuldmagt til at varetage betaling fra deres kunder. Betaling fra klientens kunder sker således med frigørende virkning til Likvido.
  2. Likvido udbetaler inddrevne midler til klienten indenfor 2-3 hverdage. Udbetalingen igangsættes samme dag som Likvido modtager betalingen. Ved korttransaktioner er udbetalingstiden 3-5 hverdage.
  3. Alle inddrevne midler indbetales til en særskilt konto hos Danske Bank som er udskilt fra selskabets øvrige drift.
  4. Likvido er autoriseret inkassobureau under tilsyn af Rigspolitiet og har til enhver tid en bankgaranti hos Danske Bank, svarende til de midler der overføres til Likvidos klientkonto som del af inkassoforretningen.
 7. Opkrævning og udbetaling
  1. Hvis klienten har indgået en aftale om brug af PRO, eller ENTERPRISE abonnement, faktureres dette (med mindre andet er aftalt specifikt) på købstidspunktet med en årlig eller kvartalsvis betaling.
  2. Alle transaktionsomkostninger samt evt. retsudlæg faktureres månedligt med 8 dages betalingsfrist.
  3. Likvido har ret til selv at trække eventuelle tilgodehavende på betalingstidspunktet via Leverandørservice.
  4. Moms af Likvidos honorar fratrækkes automatisk de udbetalinger Likvido foretager til klienten, men mindre andet er aftalt specifikt.
  5. Likvido forbeholder sig ret til at modregne eventuelle tilgodehavender i ej afregnede klientmidler.
  6. Indbetalinger foretaget til Likvido afregnes til klienten efter følgende fordelingsnøgle:
   Betalingsomkostninger, Inkassoomkostninger, rykkerbeyrer, retsomkostninger, renter og hovedstol. Det betyder, at Likvido altid modregner sine egne udgifter samt honorar (gebyrer, renter, success-fee mv) før indbetalte midler udbetales til klienten.
 8. Specifikke betingelser for brug af Likvidos inkassoservice
  1. Hvis Klienten benytter Likvidos inkassoservice uden at have et abonnement, opkræves der ved succesfuld inddrivelse et gebyr (success-fee) på 10% af hovedstolen + moms som modregnes i indbetalte midler fra debitor før disse udbetales til klienten. Har klienten et abonnement, opkræves der ikke et gebyr(success fee).
  2. Løses en sag ved retslig behandling (Fogedretten) opkræves altid et success-fee på 10% uanset hvilket abonnement klienten har. Det retslige success-fee kommer ud over et eventuelt success fee for udenretlig behandling. Klienter UDEN abonnement afregnes således 20% i samlet success-fee ved succesfuld retslig inddrivelse.
  3. Likvido opkræver uanset abonnementstype et opstartsgebyr på 400 DKK ved opstart af en fogedretssag. Retsudlæg opkræves ligeledes hos klienten ved opstart af en fogedsag.
  4. Renter, rykkergebyrer og inkassoomkostninger som pålægges debitorer tilfalder Likvido som honorar. Dette honorar tillægges i inkassoprocessen moms, med mindre at klienten er momsfritaget og har angivet dette i opsætningen af deres konto for sagerne er oprettet. Det er ikke muligt at rette en virksomhed til at være momsfritaget med tilbagevirkende kraft. Denne rettelse vil kun gælde nye sager.
  5. Klienten kan altid trække en sag tilbage uden omkostninger, før sagen er løst ved betaling. Løses sagen med betaling, enten til klienten eller til Likvido, kan klienten ikke længere lukke sagen uden at Likvido modtager sit honorar for sagen. Dette gælder uanset om hele kravet er betalt, eller betalingen har været delvis.
  6. Er sagen overgået til retlig inddrivelse (Fogedretten) opkræves klienten success fee, renter og gebyrer som debitor havde betalt ved succesfuld inddrivelse, hvis klienten ønsker at lukke en sag.
  7. I inkassoprocessen må Likvido altid og uden Klientens forudgående accept indgå afdragsordninger hvor debitor tilbagebetaler den samlede gæld på højst 24 måneder. Aftaler med en afdragsperiode på over 24 måneder skal godkendes af Klienten.
  8. Likvido må ligeledes altid acceptere en rabat på 25% af hovedstolen uden klientens forudgående accept.
  9. Det er Klientens ansvar, at kravene til enhver tid opfylder alle lovkrav, såsom information om rykkergebyrer, morarente, betalingsbetingelser, CVR-nr., moms og andre afgifter, specifikation af vare- og tjenesteydelsens art, at debitor er myndig og leveringsdato/-periode etc.
  10. Såfremt debitor gør indsigelse mod kravet, eller af anden grund har indvendinger mod betaling af kravet, er Klienten forpligtet til straks at give Likvido meddelelse herom, når Klienten er blevet bekendt med dette. Likvido forpligter sig ligeledes til at informere Klienten om eventuelle reklamationer eller indsigelser, Likvido måtte modtage fra debitor.
  11. Såfremt Klienten ønsker at fastholde kravet på trods af indsigelser, fremsendes yderligere et krav til debitor, såfremt debitor ikke reagerer eller fortsat har indsigelser,bliver sagen herefter enten afsluttet eller overført til vores retlige afdeling. Eventuelle udlæg i forbindelse med den retlige proces vil blive faktureret løbende.
  12. Likvido forbeholder sig retten til at benytte ekstern advokat i de sager, hvor Likvido finder dette formålstjenligt. Omkostninger herfor vil kun blive viderefaktureret til klienten såfremt dette er eksplicit aftalt f.eks. ved klientens accept af et tilbud via mail.
  13. Såfremt debitor indbetaler en fordring helt eller delvis til klienten, er klienten forpligtet til at informere Likvido herom, hvorefter Likvido fakturerer provision af det indbetalte beløb.
  14. Klienten garanterer ved sagsoprettelse, at debitor ikke har fremsat modkrav eller, at der i øvrigt ikke foreligger nogen tvist mellem Klienten og debitor, eller Klienten ikke har kendskab til forhold, der kan foranledige dette.
  15. Likvido tilbyder at føre civile retssager såfremt kravets hovedstol er under 50.000 DKK og sagen kan karakteriseres som “småsag”. Punkt 10 beskriver de specifikke vilkår hvis Likvido varetager en civil retssag via løsningen “Digital Tvistløsning”. Øvrige sager henvises til advokat Daniella Maria Hedehøj med hvem der skal indgås en individuel aftale før opstarten af en retssag.
 9. Inddrivelse af fordringer hvor debitor er bosat i udlandet
  1. Hvis debitor er bosat i udlandet, kan forhøjede betalingsomkostninger og valuta-omkostninger forekomme. Disse pålægges klienten.
  2. Likvido tilbyder ikke traditionel inkasso hvis debitor er bosiddende i udlandet, men forfølger kravet via vores “Global Claim” løsning. Likvido opkræver intet success fee eller gebyr ved betaling af sager via Global Claim.
  3. Ved Global Claim gælder følgende vilkår:
   1. Sagen vil fortsætte som et internationalt krav uden yderligere omkostninger for jer såvel som debitor.
   2. Ved opstart af Global Claim sag skal der være opgivet en fyldestgørende adresse på debitor.
   3. Global Claim forløbet må ikke forstås som et inkassoforløb, men derimod som et internationalt rykkerforløb under klientens eget navn. Det vil sige at Likvido ikke tilbyder retlig behandling.
   4. Et Global Claim forløb vil maksimalt vare 12 måneder - eller indtil klienten ønsker sagen lukket
   5. Klienten kan som kreditor omkostningsfrit tilbagekalde og/eller lukke en sag under Global Claim.
   6. Under Global Claim forløbet vil debitor blive kontaktet løbende via brev, e-mail og SMS – spørgsmål vedrørende krav rettet mod debitor vil blive behandlet af jer.
 10. Betingelser for digital tvistløsnimg
  1. Følgende betingelserne er gældende for sager hvor klienten ønsker at indlede retssag jf. retsplejelovens kapitel 39: Behandling af sager om mindre krav i småsagsprocessen.
  2. Klienten godkender skriftligt retssagsbehandling ved forespørgsel herom. Aftalen er herefter bindende og der gælder ingen fortrydelsesret.
  3. Det påhviler klienten at fremskaffe den nødvendige dokumentation for at kunne løfte bevisbyrden for dennes påstand herunder aftalegrundlag, faktura, samt eventuel andet relevant korrespondance mellem parterne. Der kan være behov for partsforklaring ved en eventuel Hovedforhandling.
  4. Ved godkendelse af betingelserne opkræves en fast pris på DKK 5.500 inklusiv retsafgift inden opstart af retssag. Prisen inkluderer gennemgang af sagens bilag, udtagelse af stævning og processkrifter, afholdelse af telefonretsmøder. Hovedforhandlinger på Sjælland foretages af Likvido Aps og er inkluderet i prisen. Prisen tillægges moms.
  5. Hovedforhandling i/på Jylland/Fyn foretages af anden advokat, hvorved der pålægges advokatens timesalær som efterfaktureres klienten. Hovedforhandlinger uden for Sjælland er således ikke inkluderet i prisen.
  6. Sagen anlægges i den retskreds, hvor den sagsøgte har hjemting jf. Retsplejelovens kapitel 22, §235.
  7. Likvido ApS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab som skulle hænde under retssagen.
  8. Ved tab af sag forpligter klienten sig til at dække sagsøgtes omkostninger jf. Retsplejelovens §312.
 11. Øvrige vilkår og betingelser
  1. Likvido forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår med en varsling på 30 dage.
  2. Allerede igangsatte sager løses til de priser og vilkår som var gældende ved oprettelsen af sagen.
  3. Såfremt at klienten ikke har opsagt samarbejdet eller gjort indsigelse med en ændring af priser og vilkår vil de nye priser / vilkår være gældende efter udløb af de 30 dages varsling.
  4. Likvido forbeholder sig ret til at indhente kreditinformation for Klienten og debitor.
  5. Force majeur: Likvido er ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå på grund af myndighedernes bestemmelser, krig, strejker, lock-out, blokade, brand eller lignende forhold, ej heller for andre forhold udenfor Likvidos umiddelbare kontrol, som forhindrer, forsinker eller gør det vanskeligt for Likvido at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Tab som måtte opstå af andre grunde, skal kun erstattes, dersom Klienten beviser, at skaden skyldes grov uagtsomhed udvist af Likvido. Erstatningen kan dog aldrig udgøre mere end Likvidos faktiske fakturerede omsætning til Klienten.
  6. Aftalen kan til enhver tid ophæves af Likvido. Har klienten et abonnement kan klienten opsige aftalen efter udløb af kontraktperioden. Har klienten ikke et abonnement, kan klienten til enhver tid opsige aftalen. Sager som ikke er løst ved betaling kan trækkes tilbage af klienten uden omkostninger, med mindre sagerne behandles retsligt jf. punkt 8.4 og 8.5.
  7. Likvido behandler alle oplysninger om Klienten og debitor fortroligt.
  8. Som del af disse betingelser accepterer klienten samtidig Likvidos privatlivspolitik.