window.pipedriveLeadboosterConfig = {base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com',companyId: 6339110,playbookId: 4475};

Handelsbetingelser Likvido Inkasso ApS

Likvido Inkasso ApS
CVR: 39270765
Frederikssundsvej 62,
Baghuset, st. 2400 København NV
Mail: [email protected]
Telefon: + 45 71 99 24 47

Disse betingelser gælder for samarbejdet mellem Likvido Inkasso ApS (herefter kaldet “Likvido") og kreditor (herefter kaldet “klienten”). Klientens kunder benævnes i det følgende ”kunder”.

Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, er disse betingelser automatisk gældende så snart klienten opretter en konto på Likvido.dk.

Disse betingelser gældende pr. 17/07/2019.

Formål

Likvido er en software virksomhed som har udviklet en online faktura, rykker og inkassoløsning benævnt “Likvido.dk”. Ydermere er Likvido autoriseret inkassobureau under tilsyn af Rigspolitiet.

Formålet med dette samarbejde er, at klienten ønsker at benytte Likvidos systemer og service tilat optimere sin debitorstyring.

Med en profil på Likvido har klienten ret, men ikke pligt til at benytte alle Likvido`s services, herunder:

 • Kreditvurdering: Klienten kan få en kreditvurdering af alle virksomheder i Danmark som har aflagt minimum ét årsregnskab
 • Fakturaservice: Klienten opretter en faktura i sit regnskabsprogram, men Likvido står for udsendelsen, modtager betaling direkte fra kunden og afregner dagligt med klienten. Denne service er lige nu i BETA version og tilbydes kun efter aftale.
 • Rykkerservice: Likvido står for at udsende remindere og påmindelser til klientens kunder.
 • Inkasso service: Likvido overtager kommunikationen med klientens kunder og gennemfører en normal udenretlig inkassoproces.
 • Retlig inkasso: Efter klientens specifikke godkendelse starter Likvido en retslig inddrivelse via Fogedretten

Likvido fører ikke selv retssager, men henviser til advokat Daniella Maria Hedehøj med hvem der skal indgås en individuel aftale før opstarten af en retssag.

Klienten kan til enhver tid via sin profil på Likvido.dk rette indstillingerne for hvilke af Likvidos services klienten ønsker at benytte.
Såfremt at Klienten tilvælger nye ydelser eller ændrer opsætningen gælder de til enhver tid gældende priser og vilkår på /betingelser/ der vil være gældende med mindre andet er aftalt specifikt og skriftligt med Likvido.

Inddrivelse & sikkerhedsstillelse

Likvido agerer som betalingsagent på vegne af klienten. Ved at benytte Likvido.dk giver klientensåledes Likvido fuldmagt til at modtage betaling fra sine kunder. Betaling fra klientens kunder skal således med frigørende virkning ske direkte til Likvido.
Ved alle Likvidos ydelser betaler debitor direkte til Likvido, hvorefter Likvido udbetaler de inddrevne midler til Klienten.
Alle inddrevne midler indbetales til en særlig klientkonto i Danske Bank der er udskilt fra selskabets øvrige drift.
Likvido er autoriseret inkassobureau under tilsyn af Rigspolitiet og har til enhver tid en bankgaranti hos Danske Bank svarende til de midler der overføres til vores klientkonto som del af inkasso forretningen.

Priser

Du kan vælge mellem to versioner af Likvido.

Likvido starter som er gratis, eller Likvido Pro som koster 7.500 DKK pr. år. og faktureres årligt forud. Du vil ved oprettelsen på 30 dages gratis prøve på Likvido Pro, hvorefter din konto nedgraderes til vores gratis starter version med mindre du selv aktivt opgraderer din konto. Den endelige aftale om Likvido Pro indgås eksplicit, og ved at acceptere disse betingelser har du ikke købt Likvido Pro.

Success fee inkasso:

Har klienten et Likvido Pro abonnement har vi intet success fee ved udenretlig inkasso Har klienten ikke et Likvido Pro abonnement, honoreres Likvido med et success fee på 7,5%.

Likvido udbetaler 92,5% ved standard, og 100% af de inddrevne midler til klienten indenfor 2-3 hverdage, fratrukket moms på likvidos honorar, gebyrer som pålægges skyldner, eventuelle kreditkortgebyrer / betalingsservice gebyrer (med undtagelse af retlig behandling hvor Likvido tager et success fee på 10-25% af hovedstolen).
Alle renter og rykkergebyrer der pålægges klientens kunder tilfalder Likvido.dk.

Betaler debitor via kreditkort kan der gå op til 5 hverdage + 2-3 behandlingsdage før Likvido kanudbetale de inddrevne midler til klienten.

Forskellen på Likvido Starter og Likvido Pro kan beskrives som følgende:

Features Likvido Starter Likvido Pro
Kreditopslag Nej Ja
Automatisk bankudligning Nej Ja
Automatisk udsendelse af påmindelser Nej Ja
Automatisk udsendelse af rykkere Nej Ja
Gratis inkasso (du får 100% af din faktura) Ja Ja
No-cure-no-pay retslig inkasso (Fogedret) Ja Ja
Gratis juridisk vurdering af tvister Ja Ja
Online rapportering Ja Ja
Lande Danmark Hele verden

Øvrige priser & betingelser

Følgende er en detaljeret gennemgang af gebyrer og priser som kan opstå ved benyttelse af vores produkter.

Rykker service
Rykkergebyrer og renter Tilfalder Likvido
Inkasso service
Udbetaling af hovedstol Likvido standard 92,5%
Udbetaling af hovedstol Likvido Pro 100%
Gebyrer (som skyldner betaler) Tilfalder Likvido
Renter (som skyldner betaler) Tilfalder Likvido
Gebyr for tilbagetrækning 0 DKK
Betaling ved insolvents 0 DKK
Retlig inkasso (fogedret)
Udbetaling af hovedstol Individuel pr. sag
Retsudlæg (returneres. Kan være højere på sager på +50.000) 700 DKK
Gebyrer (som skyldner betaler) Tilfalder Likvido
Renter (som skyldner betaler) Tilfalder Likvido
Gebyr for tilbagetrækning Gebyrer
(som skyldner normalt betaler)
Betling ved insolvents 0 DKK
Retssag / stævning
Udbetaling af hovedstol 90%
Retsudlæg (returneres) 500 DKK
Gebyrer (som skyldner betaler) Tilfalder Likvido
Renter (som skyldner betaler) Tilfalder Likvido
Gebyr for tilbagetrækning Gebyrer
(som skyldner normalt betaler)
Betling ved insolvents Gebyrer
(som skyldner normalt betaler)

Gebyrer for sager som klienten lukker

Klienten kan altid trække en sag tilbage uden honorering, før sagen er løst ved betaling. Løses sagen med betaling (enten til klienten eller til Likvido) kan klienten ikke længere lukke sagen uden at Likvido modtager sit honorar for sagen.

Afdragsordninger

I inkassoprocessen må Likvido altid og uden Klientens forudgående accept indgå afdragsordninger hvor debitor tilbagebetaler den samlede gæld på højst 24 måneder. Aftaler med en afdragsperiode på over 24 måneder skal godkendes af Klienten.
Likvido må ligeledes altid acceptere en rabat på 25% af hovedstolen uden klientens forudgående accept.
Indbetalinger foretaget til Likvido afregnes efter følgende fordelingsnøgle: retsudlæg, salær, Inkassoomkostninger, rykkere, kompensationsgebyr, renter og hovedstol.

Afskrivningsgrundlag ved insolvente skyldnere

I sager hvor skyldner er insolvent og der derfor ikke opnås betaling eller afdragsordning som delaf den udenretlige eller retlige behandling udarbejder Likvido et afskrivningsgrundlag således at klienten kan afskrive kravet og få refunderet momsen.

Opsigelse

Aftalen omkring Likvido Premium kører for et år ad gangen, og kan ikke opsiges for den igangværende periode.
Med mindre klienten opsiger aftalen fortsætter aftalen automatisk.
Opsigelsen skal ske senest 4 uger før den nye periode starter, dvs. 11 måneder efter aftalens indgåelse.

Ændring af priser og vilkår

Likvido kan med en varsel på 30 dage ændre sine priser og vilkår for kommende sager.
Allerede igangsatte sager løses til de priser / vilkår som ved oprettelsen af sagen var gældende.
Enhver ændring af priser og vilkår skal varsles skriftligt med 30 dage.

Såfremt at klienten ikke har opsagt samarbejdet eller gjort indsigelse med en ændring af priser og vilkår vil de nye priser / vilkår være gældende efter udløb af de 30 dages varsling.

Øvrige vilkår
 1. Likvido forbeholder sig retten til at indhente kreditinformation vedr. både Klienten og debitor.
 2. Det er Klientens ansvar, at kravene til enhver tid opfylder alle lovkrav, såsom information om rykkergebyrer, morarente, betalingsbetingelser, cvr-nr., moms og andre afgifter, specifikation af vare- og tjenesteydelsens art og leveringsdato/-periode etc.
 3. Såfremt debitor indgiver reklamationer mod kravet, eller af anden grund har indvendinger mod betaling af kravet, er Klienten forpligtet til straks at give Likvido meddelelse herom når Klienten er blevet bekendt med dette. Likvido forpligter sig ligeledes til at informere Klienten om eventuelle reklamationer eller indsigelser, Likvido måtte modtage fra debitor.
 4. Såfremt Klienten ønsker at fastholde kravet på trods af indsigelser, fremsendes yderligere et krav til debitor, såfremt debitor ikke reagerer eller fortsat har indsigelser,bliver sagen herefter enten afsluttet eller overført til vores retslige afdeling.
  Eventuelle udlæg i forbindelse med den retslige proces vil blive faktureret løbende.
 5. Likvido forbeholder sig retten til at benytte ekstern advokat i de sager, hvor Likvido finder dette formålstjenligt. Omkostninger herfor vil kun blive viderefaktureret til klienten såfremt dette er eksplicit aftalt fx ved klientens accept af et tilbud på mail.
 6. Klienten er berettiget at kreditere hele eller dele af oversendte fordringer. Såfremt dette sker, er Klienten forpligtet til at informere Likvido.
 7. Såfremt debitor indbetaler en fordring helt eller delvis til klienten, er klienten forpligtet til at informere Likvido herom, hvorefter Likvido fakturerer provision af det indbetalte beløb.
 8. Såfremt debitor under inkassoprocessen ikke er bosat i Danmark, vil Likvido løse sagen i samarbejde med en partner, til de priser der fremgår her:
  /priser-international-inkasso/
 9. Likvido er ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå på grund af myndighedernes bestemmelser, krigshændelser, strejker, lockout, blokade, brand eller lignende forhold, ej eller for andre forhold udenfor Likvidos kontrol, som forhindrer, forsinker eller gør det vanskeligt for Likvido at opfylde sine forpligtelser i.h.t.
  Samarbejdsaftalen. Tab som måtte opstå af andre grunde, skal kun erstattes, dersom Klienten beviser, at skaden skyldes grov uagtsomhed udvist af Likvido.
  Erstatningen kan dog aldrig udgøre mere end Likvidos faktiske fakturerede omsætning til Klienten.
 10. Klienten garanterer, at debitor ikke har fremsat modkrav eller, at der i øvrigt ikke foreligger nogen tvist mellem Klienten og debitor, eller Klienten ikke har kendskab til forhold, der kan foranledige dette.
 11. Likvido er berettiget til at modregne eventuelle tilgodehavender i ej afregnede klientmidler.
 12. Indbetalinger foretaget til Likvido afregnes efter følgende fordelingsnøgle:
  Inkassoomkostninger, retsomkostninger, renter og hovedstol.
 13. Aftalen kan til enhver tid ophæves af både Klienten og Likvido
 14. Likvido behandler alle oplysninger om Klienten og debitor fortroligt
 15. Som del af disse betingelser accepterer klienten samtidig Likvido Inkassos privatlivspolitik /privatlivspolitik/
 16. Sager og indsigelsessager der tabes, dækkes dog af kreditor, hvis det det viser sig, at der er oplysninger i sagen, som kreditor ikke er fremkommet med.