(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89684244");

Introduktion

Likvido ApS, CVR-nr. 39270765, Frederikssundvej 62, Baghuset, 1. + 2. sal, 2400 København NV (”Likvido”, ”vi”,
”vores”, ”os”) hjælper kunder med at opkræve pengebeløb. Denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”) gælder
for dig, der er personlig skyldner og omfattes af vores inkassoservices for vores kunder. Vi er dataansvarlig
for alle oplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med inkassosagerne.

Vi bliver holdt ansvarlige af forskellige juridiske standarder og industristandarder, men også af dine
forventninger som datasubjekt. Det betyder, at vi er lydhøre over for dine ønsker om privatliv, og vi er
forpligtede til at informere dig om, hvilken information vi behandler. I denne privatlivspolitik kan du læse
mere i følgende afsnit:

 1. Kontaktoplysninger
 2. Formål og behandlingsgrundlag
 3. Oplysninger, der behandles
 4. Modtagere af personoplysninger
 5. Opbevaringstid
 6. Dine rettigheder
 7. Klagevejledning
 8. Ændringer

 

1. Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os på mail via [email protected] eller telefon +4571992447.

 

2. Formål og behandlingsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig som skyldner er at opnå betaling af kreditors (vores
kundes) tilgodehavende. Vi arbejder som autoriseret inkassovirksomhed i overensstemmelse med god inkassoskik,
jf. inkassolovens kapitel 2 og 4.

Vi anvender ikke personoplysninger til andre formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f) om behandling,
der er nødvendig for, at den dataansvarlige (os) eller en tredjemand (vores kunde/kreditor) kan forfølge en
legitim interesse, medmindre den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og/eller
frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. Vores kundes interesse i at
modtage betaling er et vægtigt hensyn, og vores fremgangsmåde i medfør af inkassolovgivningen sikrer, at dine
grundlæggende frihedsrettigheder ikke tilsidesættes. I det omfang, at vi i den enkelte sag finder det nødvendigt
at behandle særlige kategorier af personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger, er vores
behandlingsgrundlag GDPR, artikel 9, stk. 2, litra f) om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

3. Oplysninger, der behandles

Almindelige personoplysninger:

 • a) Identifikations- og kontaktoplysninger: Navn, CPR-nummer, adresse, e-mail og telefonnummer
 • b) Økonomiske oplysninger: Oplysninger om gældsforholdet, personlige økonomiske oplysninger fra offentlige
  kilder, arbejdsmæssige- og sociale forhold

Særlige kategorier af personoplysninger:

 • c) Eventuelle helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger, som er strengt nødvendige for at
  fastlægge retskravet

De indsamlede oplysninger stammer fra vores kunde, dig selv, fra offentlige registre og/eller andre offentligt
tilgængelige informationer.

 

4. Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver i nødvendigt omfang alle indsamlede oplysninger til vores kunde/kreditor.

Derudover videregiver vi alle relevante oplysninger til domstolene i tilfælde af, at sagen skal for fogedretten.
Hvis der senere foretages udlæg i dine aktiver, vil vi orientere tredjeparter om sådanne udlæg alt efter, hvad
udlægget foretages i. Det kan f.eks. være til udlejer eller SKAT.

Endelig videregiver vi oplysninger til advokater, låsesmede eller andre tredjeparter, der er selvstændigt
dataansvarlige for deres egne behandlingsaktiviteter i forbindelse med sagen. Grundlaget for videregivelsen er
omfattet af de hensyn, der er beskrevet i afsnit 2 ovenfor.

I det omfang, at vi er forpligtet af lovkrav, videregiver vi desuden personoplysninger til offentlige myndigheder
eller andre tredjeparter.

Enhver videregivelse vil således være begrundet i særlige forhold, og der vil alene blive videregivet relevante
og nødvendige oplysninger. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren blive pålagt fuld fortrolighed.

Vi anvender eksterne databehandlere, som agerer på vores vegne, og vi har indgået databehandleraftaler med dem
til sikring af alle oplysninger. Det gælder f.eks. hosting af vores database.

Ingen personoplysninger sendes til modtagere uden for EU.

 

5. Opbevaringstid

Oplysningerne om dig slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet (inddrivelse af gæld).
Som vejledende slettefrister anvendes følgende:

 • a) Ved betaling af gælden gemmes oplysningerne i sagen i 3 år fra betalingstidspunktet. Det sker under
  hensyn til, at vi er underlagt et muligt 3-årigt ansvar over for vores kunde/kreditor for de services, vi
  yder.
 • b) Ved betaling via udlæg, som først kan realiseres på et senere tidspunkt, f.eks. i depositum hos udlejer,
  opbevarer vi sagens oplysninger i 10 år i medfør af forældelseslovens § 5, nr. 3 om forældelse af
  fordringer, hvis eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
  betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Oplysninger, som skal opbevares for at overholde særlovgivning, slettes ikke, før lovkravet er opfyldt. Eksempler
herpå er dokumentationspligten i henhold til bogføringsloven (5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet
vedrører), jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Oplysninger, som indgår i retssager eller lignende juridiske tvister mellem os og kreditor/kunden, slettes ikke
før sagens endelige afslutning og en efterfølgende passende frist.

 

6. Dine rettigheder

Du er velkommen til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig samt at få ajourført, rettet,
slettet eller udleveret dine personoplysninger.

Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt til [email protected] og mærkes ”GDPR” i emnefeltet.

 

7. Klagevejledning

Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os på [email protected]
Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

DK-1300 København K,

Telefon: +45 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

8. Ændringer

Denne privatlivspolitik bliver regelmæssigt opdateret, herunder når det er nødvendigt som følge af ændringer i den gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde information om datoen for den seneste version. I særlige tilfælde kan du modtage en anmodning fra os om at acceptere ændringerne forud for ikrafttræden.